fb

RYCHLÝ KONTAKT

+420 774 075 222

PŘÍVLAČ, FEEDER,
PLAVANÁ, SUMCAŘINA

+420 778 056 222

KAPRAŘSKÁ SPECIÁLKA

+420 773 938 555

E-SHOP OBJEDNÁVKY
Po-Pá 9-18 h

NÁKUPNÍ KOŠÍK

U Habakuka - největší prodejce rybářských potřeb a Kaprařská speciálka U Habakuka.

/Vše o nákupu/Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro reklamaci zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.uhabakuka.cz

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ

 

KAPRAŘINA - Kaprařská speciálka

Kontaktní adresa:
Kaprařská speciálka U Habakuka, Bolevecká 11, 301 00 Plzeň

Kontaktní e-mail:
kaprarskaspecialka@uhabakuka.cz

Kontaktní telefon:
(+420) 778 056 222

 

OSTATNÍ:

Kontaktní adresa:
Rybářské potřeby U Habakuka, Na Roudné 39, 301 00 Plzeň

Kontaktní e-mail:
info@uhabakuka.cz

Kontaktní telefon:
(+420) 774 075 222

 

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 

Jméno a příjmení/Obchodní firma:

Rybářské potřeby U Habakuka s.r.o.

Sídlo:
Krokova 983, 337 01 Rokycany, Česká republika

IČ: 170 57 426

Zápis v živnostenském rejstříku:
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstřík u MěÚ Rokycany

 

Jsme Specializovaný maloobchod Rybářských potřeb kde výrobky jsou určeny výhradně k lovu ryb a výkonu rybářského práva s tím spojeného a je nutné zacházet s těmito výrobky pouze v souladu s tímto. Za nesprávné zacházení nenese prodávající odpovědnost. 

Vzhledem k tomuto, je v některách případech zapotřebí speciálních postupů při opravě a tím může vzniknout i delší doba nutná na vyřízení reklamace. Zákazník na tuto skutečnost bude vždy upozorněn.

 

1.
ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ ODPOVÍDÁME?


Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

− má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
− je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
− vyhovuje požadavkům právních předpisů;
− zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
− za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno;
− odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
− nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám zákonná záruční doba dle článku 2 poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

Jste-li podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí Vám práva z vadného plnění i v takovém případě.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží vsouladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou volně ke stažení ve formátu PDF na adrese http://www.uhabakuka.cz/files/VOP_U_Habakuka.pdf

Jste-li spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

2.
JAKÁ JE ZÁRUČNÍ DOBA?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

Berte, prosíme, na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat , tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Při vyřizování Vaší reklamace můžete být naším pověřeným zaměstnancem vyzváni k odsouhlasení prodloužené doby trvání reklamačního řízení, dle zákona až na tři měsíce, a to z důvodu např. výrobce / dodavatel nepůsobí v České republice, tzn. reklamovaný produkt je nutné odeslat do zahraničí; vyžaduje to technologický proces opravy; delší doba dodání originálního dílu potřebného k opravě apod.

 

3.
JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

A. Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Vám tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) odstranění vady opravou věci;
c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
d) odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Berte, prosíme, na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

B. Pouze jste-li spotřebitel:

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (u použitého zboží dvanáct měsíců od převzetí zboží), náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění:

a) právo na výměnu zboží máte v případě, že:
− zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
− je vada neodstranitelná;
− zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
− se na zboží vyskytne větší počet vad.

Výměnu zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na výměnu zboží Vám nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

b) právo na výměnu vadné součásti zboží máte v případě, že:
− je vadná pouze součást (součástka) zboží;
− je vada neodstranitelná;
− zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
− se na zboží vyskytne větší počet vad.

c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že:
− nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží;
− nejsme schopni zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí);
− nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo
− věc má vadu, z níž jsme zavázáni a jde o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou.

d) právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že:
− je vada neodstranitelná;
− zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
− se na zboží vyskytne větší počet vad;
− nejsme schopni zboží vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí); nebo
− není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zbožíza bezvadné.

Náklady spojené s reklamací

V případě uznané, oprávněné reklamace máte právo na to, aby vám prodávající nahradil účelně vynaložené náklady, které jste v souvislosti s vaší reklamací měli.

Toto právo však nelze chápat tak, že vám prodávající musí proplatit všechny náklady v plné výši. Ale ani tak, jak se prodávající občas mylně domnívají, jen náklady nejnižší. Zákon má na mysli náklady účelně vynaložené při uplatnění reklamace. Je-li možné například zanést zboží na reklamaci na pobočku, která je blíž, zaslat zboží poštou, nežli jej převážet automobilem do 300 km vzdálené prodejny, dejte přednost méně nákladné variantě. Prodávající vám náklady uhradit musí minimálně v té jejich části, kterou pokládá za účelně vynaloženou.  

Mezi typické náklady spojené s reklamací patří poštovné či náklady jiné dopravy zboží na reklamaci a zpět, a cena znaleckého posudku pořízeného po zamítnutí reklamace.

Právo na náhradu nákladů uplatněte u prodávajícího co nejdříve po vyřízení reklamace k vaší spokojenosti nejpozději však do jednoho měsíce po skončení 24měsíční či jiné záruční doby.

Prodávající vás o právu na náhradu nákladů reklamace musí informovat.

Kde je to upraveno: § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zdroj: https://www.coi.cz/faq/f-musi-mi-prodavajici-uhradit-naklady-spojene-s-reklamaci/

 

4.
KDY NELZE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNIT?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

− jste o vadě před převzetím věci věděli;
− jste vadu sami způsobili; nebo
− uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

− opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
− vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali;
− věci prodávané za nižší cenu
– pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
− vyplývá-li to z povahy věci.

 

5.
JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je v potvrzení o trvání práv z vadného plnění – záručním listu uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:

− v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží;
− v sídle naší společnosti;
− v místě podnikání;
− u osoby, která je v potvrzení o trvání práv z vadného plnění
– záručním listu uvedena jako osoba určená k opravě.

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši provozovnu / osobu určenou k opravě.

Doporučený postup při reklamaci:

− pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
předem se s námi domluvte na způsobu doručení zboží k reklamaci, abychom mohli navrhnout nejlepší způsob dopravy - např. objednat svoz apod.
− zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
− reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 Vzhledem k tomu, že se jedná o Specializovaný naloobchod Rybářských potřeb a tyto výrobky jsou určeny výhradně k lovu ryb a výkonu rybářského práva s tím spojeného, je nutné zacházet s těmito výrobky pouze v souladu s tímto. Za nesprávné zacházení nenese prodávající odpovědnost. 

Např: V podběráku se nezvedají ryby kolmo nad hladinu, ale po podebrání se vždy zvedají v ose podběrákové tyče a rybářský prut držíme při zdolávání vždy tak, aby jeho koncový díl nesvíral menší úhel než 90 stupňů s vylovovanou rybou a držadlem prutu, a také je zapotřebí používat v maximální míře naviják a jeho brzdu, aby byla síla potřebná k ulovení ryby rovnoměrně rozložena a pro vylovení se používá podběrák. Na rybářském prutu se ryba nevedá nad hladinu.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. prosince 2022.

REKLAMACE A KORESPONDENCE

KAPRAŘINA - KAPRAŘSKÁ SPECIÁLKA

Bolevecká 11, 301 00 Plzeň

Tel: 778 056 222

OSTATNÍ

Na Roudné 39, 301 00 Plzeň

Tel: 774 075 222

PROVOZOVATEL

Rybářské potřeby U Habakuka s.r.o.

Krokova 983

33701 Rokycany

Česká republika

IČ: 17057426

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERŮ

Zadáním Vaší e-mailové adresy a kliknutím na tlačítko Odeslat vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu a souhlas se zněním dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2024 Rybářské potřeby U Habakuka s.r.o.